Kontaktujte nás na telefonu 222 711 241

Software pro gastronomii

Aktualizace webu

Základní pojmy

 1. Prodávající nebo výrobce je společnost Altisima software SE,  IČO: 04722019, se sídlem Vavřenova 1170/8, 14200 Praha 4.
 2. Kupující nebo též uživatel Software a Hardware je subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který uzavřel s Prodávajícím Smlouvu o dílo na dodávku Software nebo Hardware nebo získal Software nebo Hardware na základě objednávky.
 3. Provozovna a adresa pro korespondenci výrobce je Altisima software SE, Kubelíkova 46, 13000 Praha 3.
 4. Provozní doba HOT LINE je v pracovních dnech od 8:00 do 16:30.
 5. Pohotovostní doba HOT LINE je v době mimo Provozní dobu.
 6. Smlouva o Licenční podpoře (Servisní smlouva nebo Smlouva o aktualizaci programového vybavení – u starších instalacích) je ujednání, které uzavřel Prodávající a Kupující. Upravuje podmínky pro získání upgrade software.
 7. Minimální hardwarová konfigurace je 2 GHz nebo rychlejší 32bitový procesor (řady x86), 4GB paměti RAM, 100GB volného místa na disku.

Záruční podmínky na Hardware

 1. Na Hardware, který vyrobil Výrobce (výdejní a objednávkové terminály) a jejich komponenty včetně napájení, je poskytována záruka v délce 24 měsíců. Stejná záruka je poskytována i na čtečky bezkontaktních čipů. Záruční doba začíná běžet termínem montáže Hardware u Uživatele, ten je vždy potvrzený předávacím dokladem.
 2. Na bezkontaktní čipy poskytujeme záruku 10let. Záruka se vztahuje na elektronické části čipu, není poskytována na mechanické poškození způsobené používáním čipů. Bezkontaktní čip bez personifikace (označený logem Altisimy) bude vyměněn okamžitě po uznání nároku na výměnu. Čip, který je personifikovaný (označený laserem dle zadání zákazníka) bude, v případě uznání nároku na výměnu, nahrazen čipem bez personifikace nebo při příští objednávce čipů. Také je možná finanční náhrada formou vrácení kupní ceny za poškozený čip.
 3. Na Hardwarové komponenty přístupových a docházkových systémů je poskytována záruka v délce 24 měsíců.
 4. Na ostatní Hardware (počítače, tiskárny nebo síťové prvky) je poskytována záruka podle platných předpisů ČR nebo podle pravidel výrobce daného zařízení.
 5. Nárok na bezplatnou opravu má zákazník v případě doručení zařízení do provozovny výrobce. Pokud bude nutný výjezd servisního technika na místo montáže, je oprava zdarma, ale Kupující hradí náklady na dopravu.
 6. Pokud je Uživateli po dobu záruky zapůjčeno náhradní zařízení, je poskytnuto zdarma.
 7. V případě výměny za jiné zařízení se neprodlužuje záruční doba, pokud není stanoveno jinak.
 8. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, poškozením způsobeným nesprávným elektrickým napětím, způsobené neodbornou manipulací nebo výměnou některých částí.
 9. Závady funkčnosti způsobené nesprávným nastavením počítačové sítě nebo její nedostupností nejsou považovány za závadu hardware dodaného Výrobcem.

Záruční podmínky na Software

 1. Na veškerý Software poskytnutý Výrobcem je poskytována záruka 12 měsíců. Výjimkou je operační systém objednávkových terminálů nebo počítačů kde je záruka stanovena firmou Microsoft.
 2. Zákazníci s platnou Smlouvou o Licenční podpoře mají garantován upgrade software Výrobce zdarma i po uplynutí záruky.
 3. Záruka na Software se nevztahuje na poškození způsobené zavirovaným počítačem Uživatele, nesprávnou obsluhou Software nebo přeplněním disku počítače Uživatele.
 4. Podmínkou pro poskytnutí záruky na Software je jeho instalace na operačním systému s platnou podporou od firmy Microsoft a splnění Minimální hardwarové konfigurace.

Pozáruční servis Hardware

 1. Výrobce garantuje dostupnost náhradních dílů po ukončení záruky, nejméně po dobu 2 let od ukončení záruky (4 let od data dodávky systému).
 2. Servisní práce na opravu Hardware jsou účtovány v hodinové sazbě systémových prací podle platného ceníku.
 3. Pokud chce Uživatel zapůjčit náhradní zařízení po dobu opravy, bude tato zápůjčka účtována podle platného ceníku.

Pozáruční servis Software

 1. Upgrade pro Uživatele s platnou Smlouvou o Licenční podpoře je zdarma. Pokud nemá Uživatel uzavřenu platnou Smlouvu o Licenční podpoře, je upgrade zpoplatněn dle platného ceníku.
 2. Služba HOT LINE, bude poskytována pouze v případě fungování internetového připojení Uživatele prostřednictvím vzdáleného připojení programem TeamViewer verze 10.
 3. Servisní zásahy prostřednictvím servisní linky HOT LINE, jsou pro zákazníky s platnou Smlouvou o Licenční podpoře zdarma. Jde zejména o činnosti:
  • Práce spojené s bezplatným upgrade Software.
  • Oprava dat v aktuálním období, pokud netrvá déle než 15minut a nebyla způsobena nesprávným použitím Software, zavirováním počítače Uživatele nebo jinou technickou závadou počítače Uživatele.
  • Oprava dat v rámci měsíční závěrky.
  • Řešení komunikace mezi Software Výrobce.
  • Konzultace nastavení pokud netrvá déle než 15minut.
  • Dohledání chyb v datech způsobených chybou programu.
 4. Služba HOT LINE je v plném rozsahu dostupná v Provozní době HOT LINE. Mimo rozsah provozní doby je dostupná pohotovost HOT LINE, ta primárně slouží k odstranění akutních poruch, které brání dalšímu nutnému provozu Software a Hardware.
 5. Placené servisní zásahy nad rámec Smlouvy o Licenční podpoře jsou účtovány v hodinové sazbě jako systémové práce podle platného ceníku. Jde zejména o činnosti:
  • Převodník tříd.
  • Změnu nastavení číselníků Software.
  • Konzultace nastavení přesahující 15minut.
  • Oprava dat v minulém období, nebo pokud je chyba dat způsobena nesprávným použitím Software, zavirováním počítače Uživatele nebo jinou technickou závadou počítače Uživatele.
  • Školení zaměstnanců Uživatele.
  • Instalace Software a zprovoznění Hardware po výměně počítače.
  • Zprovoznění a nastavení komunikace s bankou prostřednictvím modulu Homebanking.
 6. Servisní zásahy spojené se závadou počítačové sítě, počítače Uživatele nebo perifériemi počítače Uživatele, které znemožňují provoz Software Výrobce, provádí primárně správce počítačové sítě Uživatele. Pokud bude tento servisní zásah objednán u Výrobce, bude účtován v hodinové sazbě dle platného ceníku jako servisní práce.
 7. Výrobce má právo odmítnout servisní zásah v rámci HOT LINE, pokud uživatel nemá nainstalovanou aktuální verzi Software.

Tyto smluvní podmínky nahrazují předchozí Všeobecné záruční podmínky a jsou platné od 1.12.2017.