Kontaktujte nás na telefonu 222 711 241

Software pro gastronomii

Smlouva o pronájmu software Gekon kalkulace

Uzavřená mezi společností Altisima, spol s r.o., Kubelíkova 46, Praha 3, IČO: 25776185 (dále jen výrobce) a uživatelem software (dále jen uživatel).

Úvodní ustanovení

 1. Výrobce je vykonavatelem majetkových práv k počítačovému programu GEKON (dále jen software).
 2. Cena za používání software a placeného obsahu je určena podle typu instalace nebo použití varianty software a její podmínky jsou definovány touto smlouvou.

Definice varianty software a obsahu

 1. Uživatel má, na základě odsouhlasení této smlouvy, právo na používání varianty software GEKON kalkulace.
 2. Použití varianty software a jeho pronájmu je podmíněno zadáním aktivačního klíče.
 3. Součástí varianty GEKON kalkulace je obsah definovaný jako Základní implementační balíček (obsahuje základní sadu receptur, databázi surovin, databázi nutričních hodnot a alergenů).
 4. Placený obsah a jeho cena, který uživatel má právo využívat je definovaný objednávkou případně objednávkami.

Cena za pronájem

 1. Cena pronájmu varianty software je stanovena na 1900 Kč bez DPH/rok.
 2. Cena placeného obsahu je stanovena ceníkem výrobce, který je zveřejněný na stránkách výrobce www.gekon-sw.cz . Uživatel tuto cenu akceptuje potvrzením v objednávce.
 3. Cena pronájmu a placeného obsahu bude uhrazena na základě výrobcem vystavené zálohové faktury se splatností 14 dní. Součástí zálohové faktury je aktivační klíč k software.
 4. Zaplacením ceny se rozumí připsání fakturované částky na účet výrobce.
 5. Na základě připsání fakturované částky na účet výrobce bude vystaven daňový doklad.

Zkušební doba použití software

 1. Výrobce, po dobu splatnosti zálohové faktury, poskytuje uživateli zkušební dobu na použití software a obsahu. Ta ukončí uplynutím splatnosti zálohové faktury nebo zaplacením fakturované částky na účet výrobce.

Doba platnosti pronájmu

 1. Pronájem se sjednává vždy na období jednoho roku, které počíná běžet datem zaslání aktivačního klíče.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je výrobcem potvrzena vydáním aktivačního klíče k objednané variantě software.
 2. Uživatel tuto smlouvu potvrzuje odsouhlasením ustanovení smlouvy v objednávkovém formuláři.

V Praze 10.8.2015
Altisima, spol. s r.o.